Projekt: PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ – REKRUTACJA

 

Projekt: „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)” – REKRUTACJA

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

I. PROJEKT „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)” w pytaniach i odpowiedziach.

A. Jaki jest zakres pomocy? Na jakiego rodzaju działania/wsparcia może liczyć uczestnik projektu?

Wsparcie w ramach projektu organizowane będzie w miejscach zlokalizowanych jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestników. Ścieżka wsparcia w projekcje to: Opracowanie Indywidualnych Planów Działania, Indywidualne poradnictwo zawodowe, Indywidualne pośrednictwo pracy, Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, Szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kwalifikacji/kompetencji, Staże zawodowe. Uczestnikom projekty zapewniamy komplet skryptów szkoleniowych, refundację kosztów dojazdu na szkolenia, stypendia szkoleniowe oraz serwis kawowy.Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2018 roku do 31 marca 2019 roku

B. Dla kogo jest projekt? Kto się może zgłosić do Projektu?

Projekt skierowany jest do 44 osób w wieku 18-29 lat z terenu województwa łódzkiego. Do Projektu mogą się zgłosić osoby pozostające bez zatrudnienia, bierne zawodowo, i bezrobotne nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

C. Od kiedy i do kiedy można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc?

Rekrutacja do Projektu, prowadzona jest w sposób ciągły od 01.06.2018r. do 31.03.2019r.. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do końca marca 2019 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania miejsc. W chwili wyczerpania miejsc rekrutacja będzie zakończona.
Tworzone są listy podstawowe i listy rezerwowe.
W ramach Projektu można uzyskać pomoc opartą na:

  • Opracowaniu Indywidualnych Planów Działania
  • Indywidualnym poradnictwie zawodowym
  • Indywidualnym pośrednictwie pracy
  • Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
  • Szkoleniach zawodowych umożliwiających nabycie kwalifikacji/kompetencji
  • Stażach zawodowych

D. Gdzie i w jaki sposób można się zgłosić?

Chęć uczestnictwa w Projekcie , można zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: 66-77-99-122, pisząc e-maila ap.griniar@griniar.pl lub osobiście w biurze projektu, w Skierniewicach, ul. Liliowa 6, w środy i piątki w godzinach 9.00 – 18.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie mogą również poprosić o osobiste spotkanie w miejscu swojego zamieszkania. Osoba zajmującą się rekrutacją, dojedzie do Państwa w każde miejsce województwa łódzkiego. Organizowane są również liczne spotkania w terenie – proszę o nie pytać!

E. Jakie są dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek?

Wszelkich informacji i wskazówek dotyczących Projektu udziela Joanna Przybył. Można je uzyskać pod numerem telefonu: 66-77-99-122, pisząc na e-maila ap.griniar@griniar.pl lub w biurze projektu, w Skierniewicach, ul. Liliowa 6, w środy i piątki w godzinach 9.00 – 18.00.

II. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Regulamin określa:

a) procedurę rekrutacji i selekcji Uczestników do udziału w Projekcie,
b) zakres wsparcia,
c) zasady organizacji wsparcia,
d) uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu,
e) zasady rezygnacji z udziału w Projekcie,
f) monitoring Uczestników Projektu,
g) efektywność zatrudnienia,
h) postanowienia końcowe.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)” nr POWR.01.02.01-10-0042/17 (dalej Projekt), realizowanym na terenie województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

3. Każdy z kandydatów na Uczestnika/czkę Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i jego podpisania.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 roku.

5. Słownik pojęć:

a) Osoby z kategorii NEET – osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

– nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),

– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyska-nie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, nie biorą/ nie brały udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

b) Osoby bierne zawodowo – w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które deklarują, że nie pracują i aktywnie nie poszukują zatrudnienia.

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

c) Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie; wykształcenie ponadgimnazjalne (poziom ISCED 3): ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia za-trudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym naj-częściej jest to okres 12 lat.

d) Osoba bezrobotna (tj. pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia), która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bez-robotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

e) Osoby wyłączone z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1):

osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup docelowych:

• młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,

wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,

• matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

• matki przebywające w domach samotnej matki,

• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

f) Projekt – Projekt pt. „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”.

g) Projektodawca – AGENCJA SZKOLENIOWA AP GRINIAR JOANNA PRZYBYŁ.

h) Uczestnik Projektu (UP) – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

i) Biuro Projektu – Agencja Szkoleniowa AP GRINIAR, ul. Liliowa 6, 96-100 Skierniewice.

j) Dane osobowe UP – dane osobowe Uczestników Projektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2
Uczestnicy Projektu

1. Projekt zakłada udział 44 Uczestników Projektu, w tym 20 mężczyzn (M) i 24 kobiet (K).

2. Wszyscy Uczestnicy Projektu to osoby z kategorii NEET w wieku od 18 do 29 lat – bezrobotne lub bierne zawodowo nie kształcące się i nie szkolące (zgodnie z definicją podaną w §1 Regulaminu), w tym:

– 36 (19K, 17M) osób biernych zawodowo,

– 8 (5K, 3M) osób bezrobotnych w tym 3 długotrwale bezrobotnych (2K, 1M),

– 2 (1K, 1M) osoby z niepełnosprawnościami,

– 32 (18K, 14M) osoby o niskich kwalifikacjach.

3. O udział w Projekcie ubiegać może się wyłącznie osoba fizyczna, która w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie jednocześnie spełnia następujące kryteria:

b) zamieszkuje obszar województwa łódzkiego.

c) posiada status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,

d) należy do kategorii osób NEET (w rozumieniu definicji w §1 Regulaminu).

§ 3
Procedura rekrutacji i selekcji Uczestników do udziału w Projekcie

1. Informacje ogólne

a) Rekrutacja kandydatów na Uczestników Projektu koordynowana będzie przez Kierownika Projektu.

b) Rekrutacja prowadzona będzie w oparciu o zasadę niedyskryminacji, w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi i jednakowymi dla wszystkich Kandydatów, uwzględniając kryteria projektu, w oparciu o dokumenty aplikacyjne, zgodnie z zasadą równości szans, równym dostępem do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność itp.

c) Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i prowadzona będzie na terenie województwa łódzkiego w okresie od 1 czerwca 2018 do 30 lipca 2018; potrwa do momentu zrekrutowania 44 osób zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

d) Projektodawca zastrzega sobie brak konieczności tworzenia listy rezerwowej w przypadku, gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.

e) Aplikować do udziału w Projekcie mogą wszystkie osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Projekcie.

f) Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu Kandydata decyduje Komisja Rekrutacyjna.

2. Kryteria uczestnictwa w projekcie:

a) Wiek od 18 do 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie Kandydat/ka ma skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończone 30 lat, czyli do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),

b) Kandydat/ka nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu –tzw. młodzież NEET,

c) Kandydat/ka ma status na rynku pracy: osoba bierna zawodowo, zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego, powiat wymieniony w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

d) Kandydat/ka nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem (grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałania 1.3.1).

3. Rekrutacja składa się z następujących etapów:

a) Prawidłowe zgłoszenie, które następuje poprzez dostarczenie (pocztą lub osobiście do Biura Projektu (ul. Liliowa 6, 96-100 Skierniewice), lub po uprzednim telefonicznym umówieniu się w wyznaczonych punktach/ biurach terenowych poprawnie wypełnionych dokumentów:

• Formularza rekrutacyjnego wraz z podpisanym Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie,

• Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej,

• Kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument poświadczający stan zdrowia potwierdzający przynależność do grupy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ust. z dn. 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psych. lub oświadczenie o przyznanym stopniu niepełnosprawności) – w przypadku osób niepełnosprawnych – jeśli dotyczy.

• Formularz, Regulamin oraz Oświadczenie muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/ki na Uczestnika Projektu. Dokumenty dostępne są na w Biurze Projektu oraz u członków zespołu projektu podczas bezpośrednich spotkań. W wypadku osób niepełnosprawnych zespół projektu będzie przyjmować również zgłoszenia telefoniczne, podczas których ustalane będzie miejsce i termin wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.

b) Rekrutacja formalna – ocenie podlegać będzie: kompletność dokumentów (z możliwością wezwania do uzupełnienia braków) oraz zgodność oświadczeń z kryteriami grupy docelowej (zgłoszenia niespełniające wymogów zostaną odrzucone). Zgłoszenia spełniające kryteria formalne skierowane zostaną do kolejnego etapu.

c) Rekrutacja merytoryczna:

Ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom/kom

spełniającym następujące kryteria selekcji:

• Niepełnosprawność – 10 punktów;

• Osoba o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3) – 7 punktów;

• Osoba długotrwale bezrobotna – 2 punkty;

• Osoba bierna zawodowo- 8 punktów;

• Osoba bierna zawodowo niezarejestrowana w Urzędzie Pracy – 2 punkty.

4. Osoby, które otrzymają najwyższą ilość punktów w pierwszej kolejności zostaną za-kwalifikowani do projektu, z zachowaniem proporcji dla K i M i poszczególnych grup. Wyniki będą rozpatrywane osobno dla K i M.

5. Organizator projektu zadba o udział poszczególnych podgrup Uczestników Projektu podczas kwalifikowania Uczestników Projektu w celu zrealizowania wskaźników dotyczących grupy docelowej.

6. Kandydat/ka zostanie poinformowany (drogą pisemną listowną/mailową lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości uzupełnienia braków w dokumentach podczas 1 etapu.

7. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu mniejszej liczby punktów zostaną wpisane na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji uczestnika z listy rankingowej, z zastrzeżeniem, iż osoba rezygnująca z udziału w projekcie nie zrealizowała powyżej 20% wsparcia i pod warunkiem uzupełnienia zaległości we własnym zakresie.

8. Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są potwierdzić spełnianie kryteriów grupy docelowej oraz danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na wzorze do-starczonym przez Organizatora Projektu przed uczestnictwem w pierwszej formie wsparcia, tj. Identyfikacji potrzeb (w tym IPD), poprzez wypełnienie Oświadczenia potwierdzającego status na rynku pracy oraz Oświadczenia Uczestnika – załączniki do umowy uczestnictwa w projekcie.

9. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu, ww. oświadczeń i umowy.

10. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem.

§ 4
Zakres wsparcia

1. W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form:

a. Identyfikacja potrzeb (w tym IPD) Uczestnika/czki Projektu,

b. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,

c. Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje lub egzaminem wewnętrznym potwierdzającym nabyte kompetencje.

d. Staże zawodowe dla każdego Uczestnika/czki Projektu.

2. Organizacja wsparcia:

a. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych doradców, trenerów i po-średników pracy.

b. Zajęcia organizowane będą w miejscowościach, w których zbiorą się grupy szkoleniowe w oznakowanych i dostosowanych do potrzeb szkolenia salach. W wypadku udziału osób niepełnosprawnych sale zostaną dostosowane do ich potrzeb.

c. Zajęcia odbywać się będą w następującym systemie:

• Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabyte kwalifikacje i uzyskaniem uznanego certyfikatu, lub zakończone egzaminem wewnętrznym i uzyskaniem stosownego zaświadczenia.

• Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP.

• Wybór szkolenia nastąpi na podstawie IPD opracowanego na etapie identyfikacji po-trzeb UP oraz zdiagnozowanej możliwości zakresie doskonalenia zawodowego. Projektodawca nie ogranicza tematyki szkoleń, ponieważ uniemożliwi to elastyczne reagowanie na potrzeby szkoleniowe UP, które będą znane dopiero po analizie potrzeb przeprowadzonej w okresie realizacji projektu.

• WARUNKI ukończenia szkolenia: min. 80% obecności na zajęciach i udział w

egzaminie mającym na celu weryfikację nabytych kwalifikacji. UP

podejdą do egzaminu zewnętrznego i zdając go uzyskają uznany certyfikat na rynku potwierdzają uzyskane kwalifikacje, lub przystąpią do egzaminu wewnętrznego w formie adekwatnej do tematyki szkoleń, co potwierdzi efektywność i skuteczność wsparcia.

• Staże zawodowe – będą odbywały się na podstawie trójstronnej umowy Organizatora Projektu ze Stażodawcą (podmiotem przyjmującym na staż) i Uczestnikiem Projektu. Każdemu UP Projektodawca zapewni badanie lekarskie i ubezpieczenie NWW. Każde-mu UP zostanie wypłacone stypendium stażowe po każdym miesiącu odbytego stażu. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu w formie pisemnej, a Projektodawca wydaje UP zaświadczenie ukończenia stażu.

3. Poszczególne formy wsparcia odbędą się w terminach wyznaczonych przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.

5. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza listy obecności, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie, cateringu oraz zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych szkoleń.

6. W projekcie przewidziano możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu we wszystkich formach wsparcia.

7. Udział w Projekcie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem postanowień §.6pkt. 7

§ 5
Uprawienia i obowiązki Uczestnika Projektu

1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

a) Zawarcia z Projektodawcą projektu umowy dotyczącej uczestnictwa w zaplanowanych dla niego w Indywidualnym Planie Działania (IPD) formach wsparcia w projekcie.

b) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

c) potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności,

d) wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,

a) przystąpienia po zakończeniu szkolenia/kursu zawodowego do egzaminu sprawdzającego nabyte kwalifikacje zawodowe,

b) niezwłocznego informowania Organizatora o ewentualnych zmianach swojej sytuacji zawodowej – w szczególności Uczestnik projektu zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 7 dni od dnia zmiany sytuacji zawodowej dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

c) Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.

d) Po zakończeniu indywidualnego doradztwa zawodowego Uczestnik ma możliwości zmiany ścieżki wsparcia określonej w IPD jedynie w uzasadnionych przypadkach.

e) Warunkiem ukończenia projektu jest uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w ramach Indywidualnych Planów Działania i pośrednictwa pracy oraz w minimum 80% zajęć szkoleniowych i staży zawodowych lub podjęcie zatrudnienia / działalności gospodarczej.

f) Uczestnik szkolenia zawodowego zobowiązany jest przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabyte kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem – certyfikatem – w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia-w formie egzaminu.

g) Uczestnik stażu zobowiązany jest ukończyć staż zawodowy.

h) Uczestnik Projektu zobowiązuje się do w przypadku podjęcia zatrudnienia bądź pro-wadzenia działalności gospodarczej w okresie do 3miesięcy następujących po dniu, w którym Uczestnik zakończył udział w Projekcie dostarczenia dokumentów potwierdzających powyższe. W przypadku zatrudnienia należy dostarczyć np. kopię umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu; w przypadku założenia działalności gospodarczej – zaświadczenia potwierdzające pro-wadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenie społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ten trwa przez cały okres realizacji projektu i dotyczy również osób, które przerwały udział w projekcie ze względu na podję-cie pracy zarobkowej/prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 6
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnika Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Projektodawcy pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź za pośrednictwem poczty).

2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu; rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń; opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% czasu (godzin) zajęć szkoleniowych; nieprzestrzeganie zapisów umowy stażowej.

4. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny oraz samozatrudnienie.

5. Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp.

6. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 7
Zasady monitoringu

1. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Projektodawca, w tym ankiet dotyczących oceny Projektu i jego rezultatów.

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Projektodawca oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Pośredniczącej

§ 8
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

1. Uczestnik Projektu, który podejmie zatrudnienie zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

2. Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród Uczestników Projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie byli osobami biernymi zawodowo.

3. Zakończenie udziału w Projekcie to zakończenie uczestnictwa w formie lub formach wsparcia przewidzianych dla danego Uczestnika w ramach Projektu. Przerwanie udziału w Projekcie z powodu podjęcia pracy wcześniej, niż uprzednio było to planowane, należy również uznać za zakończenie udziału w Projekcie na potrzeby weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej, pod warunkiem spełnienia postanowień niniejszego rozdziału.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest również w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.

4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu.

Zespół AP GRINIAR